© 2007-2023 TÓTH LEA. | All Rights Reserved.
A képek felhasználása, átvétele, másolása,
bármilyen más felületen való megjelenítése
engedélyköteles.

ADATKEZELÉSI-ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 2. Az adatkezelő adatai
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
3. A kezelt személyes adatok köre 3.1. Technikai adatok

3.2. Cookie-k (Sütik)
3.2.1. A sütik feladata
3.2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.2.4. A cookie kezelés jogalapja
4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és

megőrzési idő
4.1. Látogatói kapcsolati adatok
5. Az adatok fizikai tárolási helyei
6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
7.1. Az érintett hozzáféréshez való joga
7.2. Helyesbítés joga
7.3. Törléshez való jog
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.5. Adathordozáshoz való jog
7.6. Tiltakozás joga
7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 7.8. Visszavonás joga
7.9. Bírósághoz fordulás joga
8. Szerzői Jogok
8.1. Általános felelősség korlátozás
8.2. Incidensek kezelése
9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Tóth Lea (a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re és azok aldomain-jeire terjed ki:  tothlea.com

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai
A www.tothlea.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. 2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 Cookie-k (Sütik)

3.2.1 A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a tothlea.com weboldalát, használhassák annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A tothlea.com weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a tothlea.com weboldala információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.2.4. A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban feltűntetett weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek annak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

 •   Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről

 •   Chrome: Clear cache & cookies

 •   Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

  4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő

  A www.tothlea.com olyan adatvédelmi elvek szerint működik, melyek a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban – és a hatályos törvényeknek megfelelően – védik a látogatók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság vagy jogszabály másképp nem rendelkezik. A megadott adatokat egészen addig tároljuk, ameddig Ön nem kéri tőlünk – írásban, elektronikus levélben, vagy személyesen – azok törlését.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

4.1. Látogatói kapcsolati adatok

A www.tothlea.com weboldallal kapcsolatot felvevők alábbi személyes adatai és elérhetőségei kerülnek tárolásra:

Név
Email cím Telefonszám

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása:
Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 •   egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

 •   másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a tothlea.com a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

  Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a tothlea.com fér hozzá.

  6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatok biztonsága

  Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A weboldal Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

  A webhelyen található tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a tartalmakra, azok pontosságára, teljességére a weboldal Tulajdonos nem vállal garanciát. Weboldal Tulajdonos nem vállal felelősséget a jelen webhely tartalmai alapján keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a weboldal tulajdonostól független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a weboldal Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Adatkezelő tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Tárhelypark Kft.,
Cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9:00-17:00): +36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu
Megismert adatok köre: tothlea.com-on található weboldal tartalma, ezen domain-re alapuló email címre érkező emailek.

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a tothlea.com weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 •   az adatkezelés céljai;

 •   az érintett személyes adatok kategóriái;

 •   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

  személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 •   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 •   a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

 •   az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

  alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.2. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.3. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 •   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 •   az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 •   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 •   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 •   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 •   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 •   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 •   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 •   a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 •   vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 7.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8. Szerzői jogok

A weboldal Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag Tóth Lea előzetes írásbeli engedélyével történhet.

8.1 Általános felelősség korlátozás

A tothlea.com weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. A tothlea.com weboldalon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldal és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.

8.2 Incidensek kezelése

Abban a nem várt esetben, ha a jelen webhelyet, illetve adatállományunkat rosszindulatú támadás érné, a jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az incidenst bejelentjük a NAIH-nak, és az Önök adatainak védelme érdekében az incidens kezelése során együttműködünk a hatósággal. Ilyen esetekben a weboldal Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik.

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.
Felhívjuk figyelmét, hogy a www.tothlea.com weboldalt csak a fentiek megértése és elfogadása esetén használhatja!)